Bir “99%” etkinliği olarak “OCCUPY”a Anarşist Bir Eleştiri

Bir “99%” etkinliği olarak “OCCUPY”a Anarşist Bir Eleştiri adlı çalışma yayınlandı.

Aşağıdaki bağlantıdan bu çalışmayı okuyabilir ve indirebilirsiniz:

http://issuu.com/faaliyet/docs/occupy


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz—4

Başlangıçtan Bugüne OCCUPY Wall Street—5

Etkinliğin Özellikleri—6

‘Barışçıl’ ve ‘Şiddetsiz’ Etkinlik—6

‘Siyasetsizlik’ ve ‘Kendiliğindenlik’—7

Mekan Politikası—7

Bir Kamuoyu Örgütleyicisi Olarak Sosyal Medya—8

Etkinliğin Talepleri—8

Etkinliğin içerisindeki Sosyo-Ekonomik Gruplar—12

Bilinenler, Bilinmeyenler—12

Barışçıl değil, Uzlaşmacı Tarz—18

Etkin Birey mi, Etkinliğin bireyi mi?—19

İşgal mi, yoksa ‘bir etkinlik olarak uzun süreli oturma’ mı?—21

Etkinlik bir simulakr mı?—23

‘Anti kapitalizm değil herkes için kapitalizm’—24

Bilinmeyenleri bilmek—25

ABD’de yasal değişiklik: Glass Steagall yasasında Obama usu­lü—27

Türkiye’ye Yansıması—30

Sonsöz—32

 

 

 

Önsöz

Son birkaç aydır gündemimize haberler, internet siteleri vb. yollarla giren bir olguyu, özellikle kapitalist sistemdeki kırılmalar/değişiklikler kendini bu ka­dar aşikar bir şekilde ortaya koyduğu zamanda incelemek bir rastlantı olmasa gerek. ABD’yi hareketlendiren bir etkinlikten ‘’OCCUPY’’dan bahsetmek, onu irdelemek, tartışmak ve tartıştırmak bu metnin asıl istediği olsa gerek.

Bu yazıyla birlikte, çok meşru görünen bu tarz bir muhalefet anlayışını ince­lerken bu meşruiyetin kaynağını araştırdık. Etkinliğin sosyal karakterlerinden, ekonomik durumlarına; etkinliğin bugğne kadar yarattığı yarattığı etkiden ve ya­rın yaratmak istediklerine; dünya üzerinde temsilcisi olunmak istenen muhalefet anlayışından, bu muhalefetin bilinen ve bilinmeyenlerine varıncaya dek birçok noktaya değinen bir çalışma ortaya koymaya çalıştık.

Tabi ki etkinliği ele alırken, yazı araştırmaların başlangıcıyla, sonlanması arasında “Occupy Etkinliği’ndeki süreci değerlendirmiştir. araştırmalarımızın bittiği ve yazının tamamlandığı süreci kapsamaktadır. Araştırmalarımızın son­lanması yani yazının yayınlanmasından sonraki süreçte oluşacak herhangi bir gelişme doğallığında, yazıda yer almayacak olsa da ortaya koyduğumuz genel çerçeve içinde yakın geleceğe ilişkin çeşitli öngörülerde bulunduk.

Daha önce de belirtildiği gibi yazı, bir etkinlik olarak ‘’OCCUPY’’ ı meşru algılayan anlayışı sorgulamak ve tartışmayı istiyor. Bunu yaparken ortaya bü­tünlüklü bir şekilde koymaya çalıştığı veriler sayesinde muhalif çevrelerce sa­hiplenilen bir etkinliği tahlil etmek istiyor.

İki bölümden oluşan yazının ilk bölümünde özellikle bu veriler açık ve an­laşılır biçimde ortaya konuyor. Daha fazla yorum olan ikinci kısım, bu veriler ışığında etkinliği sadece kendi içinde değil; aynı zamanda yeni bir muhalefet anlayışının bir parçası olarak ele alıyor. Bütün bunlarla beraber pratiğe evrile­cek bir yorum sunmaya çalışıyor.

 

Bildiriler, Günlük Yazıları